Viên Thông Pagoda
Một Vài Hình Ảnh Mới Của Viên Thông TựViên Thông Tự

 Viên Thông Tự

 Chánh Điện Viên Thông Tự

 Thanh Tâm Đường

 An Lạc Đường 
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật Đạo

May the merit of this work
Be shared with all beings
So that we
May all attain Complete Enlightenment